ਹੋਰ

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੌਇਸਮੇਲ ਹੈ


2007 ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪਾਸਵਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ.

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੌਇਸਮੇਲ ਹੈਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ (NEAK) ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ / ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:
  • ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ,
  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ,
  • ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ,
  • ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤ,
  • ਚਲਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ,
  • ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ (ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ),
  • boncolбs.
ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਬੇਸ਼ਕ, ਹਰ ਵੈਧ ਬਿਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ. ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: "ਹਰੇ", "ਲਾਲ", "ਪੀਲੇ", "ਨੀਲੇ" ਜਾਂ "ਭੂਰੇ" - ਐਡਜ਼ੁਯੂ ਟਰੈਕ ਤੇ hvg.hu ਦਿਓ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ tбrsadalombiztosнtбs egйszsйgьgyi szolgбltatбst keretйben, ਪਰ jogosultsбg kцteles rendezйse йrdekйben egйszsйgbiztosнtбsi kormбnyhivatal szervйhez advice.Take sбrga lбmpa ਦਿਸਦਾ ਹੈ azoknбl ਦੇ ਯੋਗ megбllapodбs alapjбn egйszsйgьgyi szolgбltatбsra, ਜਿਹੜੇ szemйlyek kцthetik ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ biztosнtottak, йs egйszsйgьgyi ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਤਰਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ (149,000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੰਗਰੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ 50% (ਭਾਵ 149,000 ਐਚਯੂਐਫ). ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ.
  • ਟੀਏਜੇ ਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਈ-ਵਿਅੰਜਨ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?


ਵੀਡੀਓ: ਆਪਣ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਕ ਸਵ ਕਵ ਹਦ ਹ, ਇਹਨ ਤ ਸਖ (ਅਕਤੂਬਰ 2021).