ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਭਾਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


ਜਾਮਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹਨ.

ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਭਾਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਬਚਪਨ ਦੇ jцttek vilбgra hьvelyi ъton ਤੌਰ csбszбrmetszйssel szьletettek, kьlцnbsйg mйg ਚਿਹਰਾ цtlхbb йs ਜੇ testvйreket ਖੜ੍ਹੇ цssze ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ arбnyban nбluk szьletettek csбszбrral 64 szбzalйkkal elhнzottak hьvelyi ъton szьletettekhez kйpest.A kutatбs sorбn mйg ਨੂੰ ਵੀ fйny derьlt ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਯੋਨੀਜਨਮ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਭਾਗ ਸੀ. ਹੋਰ ... ਡਾ. ਹੋਰਗੇ ਚਾਵੀਰੋ, ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਟੀ.ਐਚ. ਚੈਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਨੇ 22,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਮ ਵਾਲੀਆਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ interviewਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿed ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 engੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ. kutatуk megбllapнtottбk ਹੈ, ਜੋ ਕਿ csбszбrmetszйses anyбk бltalбban ਹੋਰ sъlyъak szьlйs elхtt ਸੀ ਉੱਚ terhessйgi cukorbetegsйgьk йs vйrnyomбsuk.A ਬਚਪਨ ਦੇ elhнzбs ਨੂੰ ਇੱਕ ъjabb negatнv hatбs nйzve szьletett csбszбrmetszйssel ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਮਾ pйldбul ਤੌਰ tйnyezхk ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਨਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਜਰੀਅਨ ਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.